Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van een kamer bij The VR Room of bij het boeken van VR op locatie gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Een ieder die meedoet aan de VR ervaring of zich al dan niet met toestemming van ons binnen het activiteiten traject bevindt, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door “The VR Room” met afnemers gesloten.

2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder “The VR Room”: “The VR Room” te Utrecht, KvK 66287162 . Onder “afnemer”: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een Virtual Reality ervaring afneemt van verhuurder voor een bepaalde periode. Onder “Apparatuur”: alle apparaten die verhuurder voor gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

 1. 3. Reserveringen
  Alle reserveringen voor in onze vestiging worden tot stand gebracht via het boekingssysteem op www.thevrroom.nl. Telefonische reserveringen worden eveneens via dit boekingssysteem ingevoerd. Externe opdrachten worden apart afgehandeld met onze projectmanagers middels offertes en/of facturaties. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Ben je te laat, dan moeten we helaas de duur van jullie VR experience inkorten. De gereserveerde tijd is de starttijd van jullie programma.

 1. 4. Betaling
  De afnemer wordt geacht de door The VR Room gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Afnemer dient het totaalbedrag contant of per bank volledig 48 uur voor aanvang van de reservering te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

– Betaling via iDEAL heeft onze voorkeur.
– Als service hebben wij betaling per overboeking mogelijk gemaakt.
– Zakelijke- en externe opdrachten kunnen een factuur toegestuurd krijgen.
– Last‐minute reserveringen kan je ter plaatse betalen met PIN.
– Consumpties en aankopen kunnen met PIN betaald worden. In verband met veiligheid nemen wij geen contact geld aan.

5. Annulering
Alle annuleringen moeten worden gemeld en/of bevestigd op ons e‐mailadres: [email protected]

In geval van een annulering van onze kant wordt het gehele bedrag zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een week teruggeboekt.

5.1. Reserveringen bij onze vestiging
Annuleren is tot 48 uur voor aanvang kosteloos. Bij een annulering tot 24 uur voor aanvang wordt er 50% van het bedrag teruggeboekt. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. Wanneer je zonder bericht niet komt, is restitutie niet mogelijk.

5.2. Reserveringen van externe opdrachten
Indien de afnemer bij The VR Room een optie heeft genomen op de VR ervaring en vervolgens daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen: indien de afnemer de geaccepteerde overeenkomst annuleert, t/m de 7e dag vòòr aanvang van de VR ervaring kan annulering kosteloos geschieden;  op of na de 3e dag vòòr aanvang van de VR ervaring is de afnemer het volledige totaalbedrag verschuldigd.

 1. 6. Minimumleeftijd & begeleiding
  De aanbevolen minimum leeftijd is 7 jaar. Kinderen tot 14 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene.

7. Toegankelijkheid
De VR ervaring is geschikt voor rolstoelgebruikers. Echter bevinden de Rooms zich op de eerste verdieping en is er geen lift in het pand aanwezig.

8. Werking

8.1
De afnemer verklaart zich op de hoogte te stellen van het feit dat hem de apparatuur in goede conditie door The VR Room wordt geleverd.

8.2
Indien zich tijdens de VR ervaring een storing in of aan de apparatuur voordoet, dient de afnemer dit direct te melden aan een medewerker van The VR Room. Het is de afnemer niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan The VR Room is de afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

9. In gebreke zijn en schadevergoeding.
In geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de afnemer daardoor in gebreke. In dit geval is de afnemer, naast zijn overige verplichtingen aan The VR Room, aan The VR Room een schadevergoeding verschuldigd. De schadevergoeding bestaat uit de kosten van herstel van die beschadigingen en eventuele kosten voor vervanging van de apparatuur.

10. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is de afnemer verplicht hiervan direct melding te doen aan The VR Room. Tevens zal de afnemer in geval van diefstal of verlies of in geval van schade door derden hiervan direct aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel schade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte aan The VR Room doen toekomen. Indien de afnemer de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan The VR Room die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

11. Verzekeringen

11.1
De afnemer verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gebruikte apparatuur niet door The VR Room verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur op locatie is aangekomen.

11.2
De afnemer dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de te gebruiken apparatuur tegen verlies, diefstal of aangerichte schade van of aan de te gebruiken apparatuur, gedurende de gehele gebruiksperiode. De te verzekeren waarde van de te gebruiken zaken wordt op schriftelijk verzoek van de afnemer door The VR Room meegedeeld.

12. Schade & aansprakelijkheid

12.1
Alle schade die tijdens de gebruiksperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de afnemer, indien vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de afnemer afgesloten verzekering.

12.2
The VR Room is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de VR ervaring als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

12.3.
The VR Room is eveneens niet aansprakelijk ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van geld, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde.

13. Geheimhouding
De afnemer zal geen gegevens uit offertes of huurovereenkomsten kopiëren en/of aan derden tonen of bekend maken.

14. Parkeren
The VR Room is gevestigd op het terrein van Adrem Autoverhuur. Overdag vindt er toezicht plaats op het terrein, en anders is het hek gesloten. Je kunt je auto of fiets op dit terrein parkeren op eigen risico.

15. Etiquette
Tijdens het en voor de VR ervaring is drugs‐ en/of alcoholgebruik verboden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van The VR Room twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie. In het geval van onwenselijk gedrag, behoudt The VR Room het recht om te allen tijde de deelname van de afnemer af te breken.

The VR Room
Overste den Oudenlaan 9
3527 KW Utrecht
Tel. 030 22 71 6 71
KvK 66287162
BTW-nummer NL856480770B01
[email protected]

Versie 2 van 28 december 2016