Algemene voorwaarden

The VR Room Amersfoort

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

– Algemene Voorwaarden : deze algemene voorwaarden

– Bezoeker : de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een Virtual Reality ervaring afneemt c.q. wenst af te nemen van The VR Room voor een bepaalde periode.

– Deelnemingsovereenkomst : de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisatie op grond waarvan bezoeker gerechtigd is deel te nemen aan de Virtual Reality ervaring.

– The VR Room : een handelsnaam van XYZ Games B.V. statutair gevestigd te Voorthuizen, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78167841.

– Apparatuur : alle apparaten die The VR Room voor gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemingsovereenkomsten.

2.2 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de niet vernietigde bepalingen uit de Algemene Voorwaarden in acht worden genomen.

3. Reservering
3.1 Alle reserveringen van The VR Room worden tot stand gebracht via het boekingssysteem op www.thevrroom.nl. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

3.2 Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Ben je te laat, dan moet helaas de duur van de VR experience worden ingekort. De gereserveerde tijd is de starttijd van het programma.

4. Annuleringen & Wijzigingen
4.1 Het is niet mogelijk om een boeking te annuleren wanneer deze is gemaakt. Wanneer je zonder bericht niet komt opdagen voor je boeking (no-show), is restitutie van het boekingsbedrag niet mogelijk.

4.2 Het is mogelijk om een gemaakte boeking te wijzigen naar een andere datum en/of tijd. Heb je jouw reservering via ons reserveringssysteem op de website geplaatst? Dan kan dit uiterlijk tot 24 uur vóór aanvang van de oorspronkelijk geboekte datum. Heb je een reservering geplaatst via een offerte? Dan kan je uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de oorspronkelijke geboekte datum de reservering wijzigen. Neem in beide gevallen via info@thevrroom.nl contact met ons op.

5. Betaling
5.1 De Bezoeker wordt geacht de door The VR Room gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Bezoeker dient het totaalbedrag bij het maken van de boeking te voldoen via het boekingssyteem van The VR Room.

6. Minimumleeftijd & begeleiding
6.1. De aanbevolen minimum leeftijd is 13 jaar. Kinderen tot 14 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene.

7. Toegankelijkheid
7.1. De VR ervaring is geschikt voor rolstoelgebruikers.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De afnemer verklaart zich op de hoogte te stellen van het feit dat hem de apparatuur in goede conditie door The VR Room wordt geleverd.

8.2.Indien zich tijdens de VR ervaring een storing in of aan de apparatuur voordoet, dient de afnemer dit direct te melden aan een medewerker van The VR Room. Het is de Bezoeker niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan The VR Room is de afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

8.3. Alle schade die tijdens de gebruiksperiode aan de Apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de Bezoeker, zulks indien vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door Bezoeker afgesloten verzekering.

8.4. The VR Room is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de VR ervaring als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de Apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de Apparatuur.

8.5. The VR Room is niet aansprakelijk ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van geld, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde.

8.6. De aansprakelijkheid van The VR Room is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor The VR Room verzekerd is vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijk eigen risico. The VR Room is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

– Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door of namens de Organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, goede zeden en fatsoen;

– Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen;

– Schade veroorzaakt door andere Bezoekers.

8.7. De Bezoeker die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en), waaronder tevens, doch niet beperkt daartoe, wordt begrepen het in strijd handelen met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is tegenover The VR Room aansprakelijk voor de door The VR Room geleden dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect, onverminderd diens overige rechten .

8.8. Bezoeker vrijwaart The VR Room tegen alle aanspraken van derden in verband met zijn handelen of nalaten.

8.9. The VR Room onthoudt zich van inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, geschillen tussen Bezoekers onderling.

9. Verzekering
9.1. Bezoeker dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de te gebruiken apparatuur tegen verlies, diefstal of aangerichte schade van of aan de te gebruiken apparatuur, gedurende de gehele gebruiksperiode. De te verzekeren waarde van de te gebruiken zaken wordt op schriftelijk verzoek van Bezoeker door The VR Room meegedeeld.

10. Overig
10.1. De afnemer zal geen gegevens uit offertes of huurovereenkomsten kopiëren en/of aan derden tonen of bekend maken.

10.3. Tijdens en voor de VR ervaring is drugsgebruik verboden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van The VR Room twijfelt aan de gesteldheid van een Bezoeker, heeft de medewerker het recht deze Bezoeker te weigeren zonder restitutie van het inschrijfgeld. In het geval van onwenselijk gedrag, behoudt The VR Room het recht om te allen tijde de deelname van de Bezoeker af te breken.

10.4. Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.5. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op http://www.thevrroom.nl en bij de Kamer van Koophandel. Ook worden deze op verzoek toegezonden. Middels de inschrijving verklaart Bezoeker zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.