Ma – vr van 9u – 18u bereikbaar

Op dit moment is The VR Room gesloten
Medio December 2021 zullen we onze deuren weer openen voor de gaafste VR ervaringen!

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden. Inclusief kleine letters.

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

  • Algemene Voorwaarden : deze algemene voorwaarden
  • Bezoeker : de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een Virtual Reality ervaring afneemt c.q. wenst af te nemen van The VR Room voor een bepaalde periode.
  • Deelnemingsovereenkomst : de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisatie op grond waarvan bezoeker gerechtigd is deel te nemen aan de Virtual Reality ervaring.
  • The VR Room : een handelsnaam van VR Experience B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66287162.
  • Apparatuur : alle apparaten die The VR Room voor gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemingsovereenkomsten.

2.2 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de niet vernietigde bepalingen uit de Algemene Voorwaarden in acht worden genomen.

3. Reservering

3.1 Alle reserveringen van The VR Room worden tot stand gebracht via het boekingssysteem op www.thevrroom.nl. Telefonische reserveringen worden eveneens via dit boekingssysteem ingevoerd. Externe opdrachten worden apart afgehandeld met projectmanagers van The VR Room middels offertes en/of facturaties. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

3.2 Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Ben je te laat, dan moet helaas de duur van de VR experience worden ingekort. De gereserveerde tijd is de starttijd van het programma.

4. Annulering

4.1. Bezoeker kan zijn aanmelding/reservering niet eenzijdig wijzigen.

4.2. Annulering van de inschrijving/reservering dienen per email plaats te vinden via info@thevrroom.com of middels het reserveringssysteem van The VR Room. Bij annulering van de inschrijving/reservering door bezoeker tot 48 uur voor aanvang wordt het gehele inschrijfgeld zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, teruggeboekt. Bij een annulering tot 24 uur voor aanvang wordt er 50% van het inschrijfgeld teruggeboekt. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. Wanneer je zonder bericht niet komt, is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.

4.3. Indien Bezoeker bij The VR Room een optie heeft genomen op de VR ervaring middels een Externe Opdracht en vervolgens daarvan wenst af te zien, dan is het vorenstaande niet van toepassing. Annulering van de Deelnemingsovereenkomst bij een Externe Opdracht tot 7 dagen voor aanvang van de VR ervaring kan kosteloos geschieden. Wordt de Deelnemingsovereenkomst bij een Externe Opdracht  tot 3 dagen voor aanvang van de VR ervaring geannuleerd, dan is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

5. Betaling

5.1 De Bezoeker wordt geacht de door The VR Room gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Bezoeker dient het totaalbedrag per bank uiterlijk 48 uur voor aanvang van de reservering te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Consumpties en aankopen bij The VR Room kunnen met PIN betaling voldaan worden. In verband met de veiligheid wordt geen contact geld aangenomen.

6. Minimumleeftijd & begeleiding

6.1. De aanbevolen minimum leeftijd is 7 jaar. Kinderen tot 14 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene.

7. Toegankelijkheid

7.1. De VR ervaring is geschikt voor rolstoelgebruikers. Echter bevinden de Rooms zich op de eerste verdieping en is er geen lift in het pand aanwezig. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De afnemer verklaart zich op de hoogte te stellen van het feit dat hem de apparatuur in goede conditie door The VR Room wordt geleverd.

8.2.Indien zich tijdens de VR ervaring een storing in of aan de apparatuur voordoet, dient de afnemer dit direct te melden aan een medewerker van The VR Room. Het is de Bezoeker niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan The VR Room is de afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

8.3. Alle schade die tijdens de gebruiksperiode aan de Apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de Bezoeker, zulks indien vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door Bezoeker afgesloten verzekering.

8.4. The VR Room is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de VR ervaring als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de Apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de Apparatuur.

8.5. The VR Room is niet aansprakelijk ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van geld, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde.

8.6. De aansprakelijkheid van The VR Room is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor
The VR Room verzekerd is vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijk eigen risico. The VR Room is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

  • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door of namens de Organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, goede zeden en fatsoen;
  • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen;
  • Schade veroorzaakt door andere Bezoekers.

8.7. De Bezoeker die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en), waaronder tevens, doch niet beperkt daartoe, wordt begrepen het in strijd handelen met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is tegenover The VR Room aansprakelijk voor de door The VR Room geleden dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect, onverminderd diens overige rechten .

8.8. Bezoeker vrijwaart The VR Room tegen alle aanspraken van derden in verband met zijn handelen of nalaten.

8.9. The VR Room onthoudt zich van inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, geschillen tussen Bezoekers onderling.

9. Verzekering
9.1. Bezoeker dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de te gebruiken apparatuur tegen verlies, diefstal of aangerichte schade van of aan de te gebruiken apparatuur, gedurende de gehele gebruiksperiode. De te verzekeren waarde van de te gebruiken zaken wordt op schriftelijk verzoek van Bezoeker door The VR Room meegedeeld.

10. Overig

10.1. De afnemer zal geen gegevens uit offertes of huurovereenkomsten kopiëren en/of aan derden tonen of bekend maken.

10.2. The VR Room is gevestigd op het terrein van Adrem Autoverhuur. Overdag vindt er toezicht plaats op het terrein, en anders is het hek gesloten. Bezoeker kan diens auto of fiets op dit terrein parkeren, echter uitsluitend op eigen risico.

10.3. Tijdens en voor de VR ervaring is drugs‐ en/of alcoholgebruik verboden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van The VR Room twijfelt aan de gesteldheid van een Bezoeker, heeft de medewerker het recht deze Bezoeker te weigeren zonder restitutie van het inschrijfgeld. In het geval van onwenselijk gedrag, behoudt The VR Room het recht om te allen tijde de deelname van de Bezoeker af te breken.

10.4. Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.5. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op http://www.thevrroom.nl en bij de Kamer van Koophandel. Ook worden deze op verzoek toegezonden. Middels de inschrijving verklaart Bezoeker zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

VR you ready?
Dit zijn onze VR Experiences

VR Escape Room Deel 1 + 2
Speel jouw VR Escape Room in onze vestigingen in Amersfoort.

Of organiseer jouw Bedrijfsuitje, Kinderfeestje, Schooluitje of Groepsuitje bij The VR Room!